Samhälle och Trafik

Detaljplan för Löjan 1 med flera

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att ersätta befintligt enbostadshus med flerbostadshus i fyra våningar och takterrass med 15 lägenheter inom fastigheten Löjan 1. 

Vi reviderar nu förslaget efter samrådet

En del av fastigheten Söderköping 3:63 inkluderas då delar av gatunätet inte följer gällande detaljplaner. Delar av Viggebyvägen och Hjälmsättersgatan är planlagda som PARK i gällande detaljplaner. Det finns genom gällande detaljplan outnyttjade byggrätter i Brunnsparken som genom aktuellt planförslag ersätts av PARK.

Planområdet markerat med röd yta

Klicka för större bild

Planprocessen hittils

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-05 § 51 att pröva en ny detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 2021-02-03 beslutat att samråd kan hållas om detaljplan för Löjan 1 med flera.

Samråd av planförslaget pågick mellan 15 februari - 26 mars 2021.

 

Tack för dina synpunkter

Alla synpunker som inkommit bearbetas och kan komma att leda till förändringar i planförslaget. Planförslaget kommer att ställas ut för granskning vid ett senare tillfälle, vilket ger ytterligare en möjlighet att ge synpunker på planförslaget. 

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Vem kan lämna synpunkter?

  Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.