Stöd och Omsorg

Sekretess

Sekretess

"Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men." 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL)

"En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL

I 6 kapitlet OSL finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m. I 6:3 § OSL framgår att det i första hand är den anställde som har vården av en handling som i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

Av 6:7 § OSL framgår att ett beslut att inte lämna ut en handling, att lämna ut en handling med förbehåll eller avslå en begäran enligt 6:6 § OSL får överklagas. Ett sådant beslut ska vara skriftligt och överklagas enligt 6:8 § OSL till Kammarrätt.

Regler för allmänna handlingar

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till en myndighet eller upprättad i sin slutliga form hos en myndighet. En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande). Dessa handlingar blir allmänna när de skickas utanför myndigheten, färdigställs, justeras samt när ärendet de tillhör färdigställs.

Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Det går inte att kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras.

Sekretessbelagd handling

När vissa uppgifter måste skyddas ska den sekretessbeläggas. Handlingen blir hemlig.
Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt eller hemligt om inte lagen medger det.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av.