Stöd och Omsorg

Adoption

Lagar, bestämmelser och ansökan om adoption

En adoption innebär att ta emot ett barn under 18 år som sin egen. Det adopterade barnet får därmed samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Skyldigheterna gentemot barnet är desamma för föräldrarna som till ett biologiskt barn och adoptionen kan aldrig hävas.

För att få adoptera ett barn behöver man enligt lag vara över 25 år och man behöver även antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen har som rekommendation att man inte är äldre än 42 år vid ansökan om medgivande. Åldern kan såldes vara en faktor som gör att man inte får medgivande.

Adoptioner kan vara både internationella och nationella, vanligast är internationella. Adoption kan även ske i form av styvförälderadoption.

Internationell adoption

Vid funderingar kring adoption av utländskt barn kan kontakt tas med familjerätten i kommun för ett informationssamtal. Om intresse fortfarande finns efter informationssamtalet anvisas de sökande att genomgå föräldrautbildning. Efter genomgången utbildning kan ansökan om medgivande inlämnas.

Ansökan om medgivande

För att kunna ta emot ett utländskt barn behövs en ansökan om medgivande göras till familjerättsenheten. Ansökan följs av en utredning som syftar till att få fram underlag till ett beslut rörande sökandes behörighet och lämplighet som adoptivföräldrar. I det fall sökande får ett medgivande är också utredningen en presentation av adoptionsföräldrarna som kan användas av den utländska förmedlingskontakten gentemot givarlandet. Ett medgivande gäller i två år, ifall de sökande inte fått något barn inom två år behöver en ny ansökan göras.

Olika moment i medgivandeutredningen:

• Gemensamma samtal med sökande i hemmet

• Inhämtande av referenser av sökande

• Läkarintyg

Vid godkänt medgivande

När ett beslut om medgivande finns tar de sökande kontakt med en adoptionsorganisation som kan vara behjälplig i kontakten med utlandet. När adoptivföräldrarna fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen tar de åter igen kontakt med handläggare på familjerätten i kommun. Familjerätten skriver då ett samtycke för att styrka att förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta.

Familjen tar åter kontakt med handläggare på familjerätten när barnet kommit till familjen och ett hembesök görs i samband med det.

Uppföljning

Handläggare på familjerätten gör en uppföljningsrapport när barnet varit boende i familjen ett halvår. I vissa länder krävs det ytterligare rapporter.

Styvförälderadoption

Vid önskan om adoption av närståendes barn, exempelvis makas, makes eller registrerad partners, vänder sig sökande direkt till tingsrätten med ansökan. Tingsrätten begär därefter in ett yttrande från socialnämnden där det utreds ifall adoptionen är för barnets bästa. I normalfallet krävs den biologiska förälderns samtycke till adoptionen. Adoptionsyttrandet överlämnas sedan till tingsrätten som fattar beslut i ärendet.