Stöd och Omsorg

Faderskap

Fastställande av faderskap

Är mamman gift när barnet föds blir hennes make automatiskt betraktad som fadern. När ett barn föds och föräldrarna däremot inte är gifta, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Det är först sedan faderskapsbekräftelsen är undertecknad och godkänd av socialnämnden som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn, med mera kan tillvaratas.

Om inga tveksamheter finns rörande vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet bekräftas genom att föräldrarna skriver under faderskapsbekräftelsen. När faderskapsbekräftelsen undertecknats kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om det är oklart vem som är pappa till barnet görs en mer omfattande faderskapsutredning med bland annat DNA-analys.

Fastställande av föräldraskap

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerad partner eller sambo bli förälder i lagens mening om vissa krav uppfylls. Bland annat behöver mammans maka, partner eller sambo samtyckt till behandlingen och behandlingen behöver ha skett enligt lagen om genetisk integritet. Behandlingen behöver utförts på svenskt sjukhus och det behöver vara troligt att barnet också kom till vid det tillfället.

Boka tid för besök hos familjerätten

När barnet är fött meddelar Skatteverket familjerätten att det föds ett barn av en ogift kvinna. När familjerätten får meddelandet skickas ett brev till barnets mamma. Mamma ombeds i brevet att boka tid för besök på familjerätten för att fastställa faderskapet/föräldraskapet för sitt barn. Kontakt tas såldes med familjerätten för bokning av tid.