Samhälle och Trafik

Hem / Samhälle och Trafik / Samhällsplanering / Detaljplanering / Pågående detaljplaner / Norrtull 13 mfl (G:a Brandstationen)

Detaljplan för Norrtull 13, 19 och del av Söderköping 2:84 (Gamla brandstationen)

Ett planförslag har arbetas fram för Detaljplan för Norrtull 13 m.fl. (G:a Brandstationen) för att möjliggöra för flerbostadshus. Planförslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan.

Vi reviderar nu förslaget efter samrådet.

Planområdet omfattar fastigheterna Norrtull 13, 19 och del av Söderköping 2:84 i centrala Söderköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheterna Norrtull 13 och 19 och del av Söderköping 2:84. Planen medger även uppförande av centrumverksamhet, till exempel kontor, service, butiker, restaurang med mera. Ytterligare ett syfte är att upphäva tomtindelningarna för Norrtull 2, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24 och 25 samt Norrtull 19 och 20.

Planområdet inom svart markering

Klicka för större bild

Processen hittills

Beslut om planuppdrag för fastigheten Norrtull 13 fattades av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-24 § 270 i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-09-17 § 274 att komplettera uppdraget med fastigheten Norrtull 19.

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt möte den 2022-08-24 § 66 beslutat att planförslaget kan ställas ut på samråd.

Samråd av planförslaget pågick mellan 2022-09-12 - 2022-10-04.

Tack för dina synpunkter

Alla synpunkter som har inkommit bearbetas och kan komma att leda till förändringar i planförslaget. Planförslaget kommer att ställas ut för granskning vid ett senare tillfälle, vilket ger ytterligare en möjlighet att ge synpunkter på planförslaget.

Frågor och svar

 • När detaljplanen har vunnit laga kraft (börjat gälla) så kan man söka bygglov. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits förutsatt att beslutet inte överklagas. 

  Det är upp till den som äger marken att genomföra byggnationen. Kommunen ansvarar för de områden som är planlagda som allmän plats (exempelvis Gata eller Park). 

 • På Boverkets hemsida finns beskrivningar av hur olika planbestämmelser får användas och varför. Här kan du exempelvis läsa mer om planbestämmelser för kvartersmark (tomtmark).

 • Alla detaljplaner ska genomgå en formell process där flera personer, myndigheter och intressenter får komma till tals. Första steget när det gäller dialog är samråd, därefter när tillräckliga redigeringar gjorts så granskas planen innan de slutliga revideringarna görs. 

  Alla detaljplaner tar olika lång tid. Vissa är mindre komplicerade och tar ett eller två år att ta fram medan andra kräver många olika utredningar vilket tar tid. Det kan också dyka upp nya frågor under planarbetets gång som behöver undersökas för att säkerställa att marken kan bebyggas på det sätt som är tänkt. 

  Läs mer om detaljplaneprocessen hos Boverket

 • En detaljplan gäller tills den upphävs genom ett politiskt beslut eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid, vilket är den tid som man i vissa fall kan ställa krav på att kommunen bygger ut allmänna platser som gator och parker. Detaljplanen gäller även efter att genomförandetiden har gått ut. 

 • Alla som vill får lämna synpunkter på en detaljplan under samråds- och granskningstiden. Det är inte alla som kommer bedömas vara sakägare. En sakägare har talerätt vid en juridisk prövning i Mark- och miljödomstolen. Det är domstolen som slutligen avgör vem som är sakägare men kommunen gör alltid en bedömning utifrån den fastighetsförteckning som tas fram till respektive plan. 

 • Alla synpunkter som tas emot diarieförs och läses igenom av handläggaren som är ansvarig för detaljplanen. Synpunkterna sammanfattas och bemöts i en samrådsredogörelse där det motiveras ifall synpunkten inte kan tillgodoses. Vissa synpunkter leder till ändringar i planhandlingarna vilket också redovisas. Samrådsredogörelsen utgör ett underlag till granskningshandlingarna och kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningen för både politiker, medborgare och andra myndigheter så som Länsstyrelsen. 

 • När beslut om antagande fattats av kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden kan det överklagas. Det ska ske inom tre veckor efter att protokollet justerats. Läs mer hos Boverket.