Stöd och Omsorg

Hem / Stöd och Omsorg / Äldreomsorg / Boende / Redovisning av kundnöjdhet på vårdboende och serviceboende i kommunen

Redovisning av kundnöjdhet på vårdboende och serviceboende i kommunen

Sedan hösten 2016 genomför Vård och Omsorg en årlig enkätundersökning för att mäta kundnöjdheten på vårdboende och serviceboende i kommunen. Mätningen inkluderar både kommunens verksamhet och privat aktör.

Enkäten som används är inspirerad av Sundsvall kommun som använt enkäten i sitt förbättringsarbete inom hemtjänsten. Enkätens enkla utformning genererade där en hög svarsfrekvens, vilket har legat till grund för beslutet att inom Söderköpings kommun utforma enkäten för kundnöjdhet på samma sätt.

Kommunen genomför sedan hösten 2017 även enkät till anhöriga till personer som bor på demensboende.

I enkäten finns möjlighet att lämna synpunkter. Samtliga synpunkter sammanställs varje år och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla servicen på våra vårdboenden och serviceboenden.