Samhälle och Trafik

Pågående detaljplaner

Här finns de detaljplaner som är under framtagande. Sidorna uppdateras när det sker förändringar i planarbetet, exempelvis när det finns ett färdigt planförslag och en bestämd samrådstid. Under samråd och granskning finns planhandlingarna publicerade vid respektive detaljplan. Det finns då möjlighet att yttra sig över planen och lämna synpunkter på den. Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Eventuella synpunkter skickas under samrådstiden eller granskningstiden med post eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket innebär att vem som helst kan be om att få läsa dem.

E-post

samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se

Post:

Söderköpings kommun
Samhällbyggnadsförvaltningen
Storängsallén 20
614 80 Söderköping